Regulamin

  1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.dalladyn.pl , prowadzony jest przez firmę Athena Spółka Z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy. 

   Dane Sprzedawcy:

   Grupa Athena Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 
   ul. Szajnochy 2
  2. 85-738 Bydgoszcz
  1. NIP 5542791234

 

 1. Oferta przedstawiona przez Sklep Internetowy na stronach internetowych nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu Internetowego, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. Każde zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego będzie wiążące tylko wówczas, gdy zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę.
 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą:
  • osobiście lub listownie, na adres wskazany w punkcie 1 Regulaminu,
  • telefonicznie, pod numerem: 531 839 642
  • pocztą elektroniczną na adres: modnedywany@dalladyn.pl
 1. Warunkiem koniecznym dokonania zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego. Możliwe jest również składanie zamówień telefonicznie, dzwoniąc na numer podany w  Regulaminie. W takim przypadku formularz zamówienia w imieniu Klienta wypełnia konsultant Sklepu Internetowego. W każdym przypadku zamówienie takie będzie miało charakter jednorazowy. Zobowiązania konsumenta wynikające z tak zawartej umowy ograniczają się do odbioru zakupionego towaru i zapłaty całej ceny.
 2. Zakupione towary będą dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie na terenie Polski. Dopuszcza się wysyłkę towarów poza teren Polski po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu z Klientem warunków dostawy i formy płatności.
 3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwość, na przykład tych, w których podane przez Klienta dane nie pozwalają na potwierdzenie zamówienia (np. brak numeru telefonu bądź adresu e-mail).
 4. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Ceny produktów oferowanych przez Sklep Internetowy oraz koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT). Wszystkim Klientom wystawiamy faktury zgodnie z danymi podanymi przez Klienta w formularzu zamówienia. Klient, który nie życzy sobie faktury, a jedynie paragon fiskalny, proszony jest o zamieszczenie takiej informacji w uwagach do zamówienia. Faktura (w przypadku zwrotu towaru faktura korygująca) przesyłana jest w formie elektronicznej (standardowo) lub w formie papierowej pocztą. 
 6. Klienci Sklepu Internetowego mogą korzystać z następujących form płatności:
  • przelew,
  • płatność przy odbiorze towaru,
  • płatność szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem PayU    
 1. W przypadku płatności przelewem należną kwotę należy przelać na konto:
  Bank Zachodni WBK SA – 3 Oddział w Bydgoszczy 26 1090 1896 0000 0001 4130 3948

  W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia podany w e-mailu z potwierdzeniem zamówienia.
  Dla danej transakcji sprzedaży Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyżej podanych form płatności.
 2. Produkty bezpośrednio dostępne w naszym sklepie bądź w magazynie  są przygotowywane do wysyłki niezwłocznie po:
  • potwierdzeniu zamówienia i potwierdzeniu zaksięgowania płatności na naszym koncie – w przypadku płatności przelewem,
  • potwierdzeniu zamówienia – przy pozostałych formach płatności.
 3. Klienci mogą, z zastrzeżeniem pkt 12, odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 30 dni od dnia otrzymania zamówionych towarów. Warunkiem skorzystania z przysługującego Klientowi prawa jest dostarczenie do Sprzedawcy przed upływem ww. terminu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać przesłane pocztą – decyduje data stempla pocztowego, faksem lub mailem. Przy sporządzaniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zaleca się korzystanie z formularz dostępnego na stronie internetowej www.dalladyn.pl W przypadku, gdy Klient jest osobą fizyczną dokonującą w Sklepie Internetowym zakupów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrot płatności nastąpi nie później, niż w terminie czternastu dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności będzie jednak wstrzymany do chwili otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 5. Pełne pouczenie o odstąpieniu od umowy przez Klienta, który jest osobą fizyczną dokonującą w Sklepie Internetowym zakupów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 6. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu.
 7. W przypadku towarów będących przedmiotem umów, o których mowa w pkt. 12, Sprzedawca przystąpi do przygotowania tych towarów po otrzymaniu od Klienta całej ceny lub zaliczki w uzgodnionej wysokości. W przypadku wpłaty zaliczki Klient zobowiązany jest do zapłaty pozostałej ceny w terminie:
  • 14 dni od dnia otrzymania informacji od Sprzedawcy, że towar jest gotowy do wysłania – w przypadku, gdy płatność powinna nastąpić przed wysłaniem towaru,
  • 14 dni od dnia otrzymania informacji od Sprzedawcy, że towar jest gotowy do odbioru – w przypadku, gdy Klient wybrał opcję osobistego odbioru towaru w  sklepie stacjonarnym Centrum Podłóg Dalladyn.
  • przy odbiorze towaru od kuriera – w przypadku płatności za pobraniem.
  Brak zapłaty w terminie pozostałej ceny (w tym odmowa przyjęcia przesyłki przy płatności za pobraniem) będzie traktowane jako wypowiedzenie umowy przez Klienta (Kupującego).
 8. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 9. W przypadku stwierdzenia wad zakupionych towarów Klient odsyła towar Sprzedawcy wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym. Przy sporządzaniu zgłoszenia reklamacyjnego zaleca się korzystanie z formularza dostępnego na stronie internetowej www.dalladyn.pl Reklamowany towar należy odesłać na adres Sprzedawcy podany w punkcie 1 Regulaminu. 
 10. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 11. Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
 12. Dane osobowe Klientów podawane podczas zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem pkt. 21, wyłącznie w celu realizacji zamówień. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 13. Klient może dodatkowo wyrazić Sprzedawcy zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu. Dane te będą wykorzystywane do przesyłania klientowi ofert marketingowych, w tym informacji handlowych, dotyczących produktów i usług własnych Sprzedawcy.
 14. W ramach realizacji zamówienia Klient upoważniony jest do wyrażenia własnej opinii na temat Sklepu Internetowego.
 15. Do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego stosuje się wyłącznie język polski oraz prawo polskie.
 16. Rozmowy telefoniczne z konsultantami Sklepu Internetowego, w trosce o wysoki poziom usług, mogą być nagrywane.
 17. Zastrzega się prawo zmiany Regulaminu z tym zastrzeżeniem, że do sprzedaży stosować się będzie każdorazowo Regulamin aktualny na dzień złożenia zamówienia.
 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów – w przypadku, gdy Klient jest konsumentem (osobą fizyczną dokonującą w Sklepie Internetowym zakupów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), lub przepisy innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego w Polsce.
 19. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego dalladyn.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 20. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 21. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  • przeglądarka internetowa Internet Explorer wersja 9 lub nowsza, FireFox wersja 20 lub nowsza, Opera wersja 12 lub nowsza, Chrome wersja 26 lub nowsza, Safari; używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność wyżej wymienionych przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu należy je wszystkie wyłączyć.
  • rozdzielczość pozioma ekranu równa co najmniej 300 pikseli.
 22. Klient zobowiązany jest do:
  • niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedającego,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

23. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (produkty cięte, obszywane itp.)
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (produkty cięte, obszywane itp.)
 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Oświadczenie można przesłać:

 1. pocztą na adres: Athena sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Szajnochy 2 85-738 Bydgoszcz
 2. pocztą elektroniczną na adres: modnedywany@dalladyn.pl

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty wcześniejszego dostarczenia Państwu rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Proszę odesłać (dostarczyć) nam zwracane towary na adres: Athena  sp. z o.o. sp. komandytowa ul. Szajnochy 2  85-738 Bydgoszcz. Jeżeli mają Państwo takie życzenie, chętnie pomożemy Państwu zorganizować odesłanie nam zwracanych towarów.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Ponadto uprzejmie przypominamy, że:

 • zwracany towar musi być przygotowany do wysłania w analogiczny sposób, w jaki przygotowany był przez nas w dostarczonej Państwu przesyłce:, w szczególności:
  • jeżeli otrzymali Państwo dywan zwinięty w rulon, zwracany dywan również powinien być starannie, ciasno zwinięty w rulon;
  • jeżeli otrzymali Państwo dywan złożony w kostkę, zwracany dywan powinien być starannie złożony w kostkę o tych samych wymiarach;
 • zwracany towar musi być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu – dywan powinien być zapakowany w odpowiednio grubą folię – niewłaściwe zabezpieczenie może spowodować uszkodzenie towaru podczas transportu, a tym samym spowoduje odmowę jego przyjęcia przez nas, jako zwrotu towaru w związku z odstąpieniem od umowy;
 • folia musi ściśle przylegać do dywanu, sugerujemy używanie taśm samoprzylepnych;
 • poza ściśle przylegającą do dywanu folię nie mogą wystawać żadne części opakowania (luźna folia, sznurek, taśma).

Dlaczego spakowanie dywanu jest tak ważne?

Firmy kurierskie korzystają z automatycznego pomiaru wymiarów i wagi przesyłki. Wystający poza obrys rulonu kawałek folii, taśmy czy sznurka powoduje automatycznie, że zmierzone wymiary paczki, uwzględniając te wystające części, są większe. Jeżeli wymiary paczki są większe niż zadeklarowane, firma kurierska dolicza do takich paczek dodatkowe opłaty. Opłaty te bardzo wzrastają, gdy po zmierzeniu paczka zostanie zakwalifikowana jako duża paczka.

Prosimy również o odpowiednie zabezpieczenie przesyłanego dywanu przed przetarciem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu. Ryzyko jego uszkodzenia w czasie transportu w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia spoczywa na Kliencie.